top of page

Uittreksel Algemene Verkoopsvoorwaarden maQUINZE vof  

1.
Wanneer een rechtspersoon of een natuurlijk persoon een bestelling plaatst, op welke schriftelijke wijze dan ook, zelfs mondeling, dan aanvaardt hij of zij van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en elke aankoop die de klant plaatst. De klant aanvaardt tevens dat onze verkoopsvoorwaarden als enige van toepassing zijn, met uitsluiting van zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze zouden bedingen dat de verkoopsvoorwaarden van de klant als enige van toepassing zijn. 

2.
De onderhavige overeenkomst valt onder het Belgische recht waarvan uitsluitend de rechtbanken van onze vestigingszetel zijn bevoegd. 

3.
De door de koper opgegeven informatie tijdens het plaatsen van een bestelling zijn voor hem bindend. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 

4.
De bestellingen worden pas definitief wanneer deze bevestigd zijn door de betaling van de prijs door de koper. Al onze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en kunnen geen aanleiding geven tot een verkoopverplichting.
Met het oog op het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde producten, is het mogelijk dat er hoeveelheids beperkingen toegepast worden. 

5.
Alle producten die wij aanbieden zijn conform de Belgische wetgeving. Bestelling noch aankoop van alcoholische producten door personen jonger dan 18 jaar, worden door ons niet aanvaard. Door het plaatsen van een bestelling bevestigd de klant automatisch dat hij voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake de aankoop en verbruik van alcoholische dranken. 

6.
De wijnen worden geleverd in houten kisten of karton dozen van 6 of 12 flessen, in één keer leverbaar op hetzelfde adres in België of afgehaald in onze winkel. Gelieve ons te contacteren voor bestellingen in België of voor leveringen buiten de Belgische landsgrenzen. Wij verbinden ons ertoe om alles in het werk te stellen om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. De levering wordt uitgevoerd binnen de voorziene termijn door de rechtstreekse overhandiging van het product aan de opgegeven bestemmeling, of, ingeval van diens afwezigheid, door een bericht van beschikbaarstelling. 

Eventuele vertragingen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, Lockdown door de overheid, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. 

7.
De goederen reizen steeds op risico en verantwoording van de bestemmeling. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 24 uur om eventueel voorbehoud aan te tekenen in geval van ontbrekende goederen of beschadigingen. 

8.
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Wij behouden ons het recht om onze verkoopprijzen te wijzigen bij een nieuwe vintage, wijziging van de BTW tarieven, accijnsrechten, wijziging van de prijzen opgelegd door de overheid, door onze leveranciers ,gewijzigde kosten of andere parameters niet nader bepaald. Alle prijzen zijn inclusief BTW .De prijzen worden uitgedrukt in Euro, De aangegeven prijs op de productspecificaties zijn de eindprijs verbruiker exclusief eventuele transportkosten, afgehaald in onze lokalen. Foto’s en informatie inzake de producten die wij aanbieden zijn louter informatief en decoratief en kunnen afwijken 

9.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, door het gebruik, het misbruik of oneigenlijk gebruik van onze producten. 

10.
De betaling van de producten geschiedt steeds netto en contant of via bankoverschrijving op voorhand. Een korting voor contante betaling is in onze prijzen reeds verrekend. In geval van niet-betaling van een factuur wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest toegepast van 1% per maand en hebben wij het recht de verkoop ongedaan te verklaren en de geleverde goederen terug te nemen met de hieraan verbonden kosten te laste van de in gebreke gestelde persoon. Voorbehoud eigendomsrecht, wet van 12 mei 1980.Zolang de facturen niet in zijn geheel betaald zijn blijven zij eigendom van maQUINZE vof. Het nog verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 euro onverminderd de gerechtskosten en de rente. 

11.
Klachten of betwistingen worden altijd aandachtig onderzocht en dienen ons binnen de 8 dagen gemeld te worden. In geval van geschillen, wordt de klant verzocht om zich bij voorkeur te wenden tot de onderneming voor een minnelijke schikking. Uitsluitend de Rechtbank van onze vestigingszetel is bevoegd, ongeacht de aanvaarde plaats van levering en de betalingswijze.
Indien door ons verkochte goederen een “defect” vertonen, dient de koper de “defecte” goederen in kwestie (inclusief originele kurk) onverwijld en zonder uitstel aan maQUINZE vof te bezorgen, waarna de goederen onderzocht worden. Indien het onderzoek een “defect” bevestigt, zullen de betreffende goederen vervangen worden door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goederen niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden voorzien. In geen geval zullen goederen worden terugbetaald.
Goederen worden enkel vervangen mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs.
Het vervangen van “defecte” goederen is niet van toepassing op goederen met een stukprijs lager dan 16,00 EUR. 

12.
De volledige “Algemene voorwaarden” zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen. 

Januari 2021

bottom of page